Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Onze leveringen geschieden enkel tegen onze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij afwijkende voorwaarden schriftelijk werden vastgelegd. 

1.2. Alle commerciële transacties tussen

  • BV Vytech Menen waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Krommebeekstraat 15, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nr. 0452.502.525
  • BV Vytech Duffel waarvan de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 18, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nr. 0461.173.830
  • BV Vytech Zele waarvan zetel gevestigd is te 9240 Zele, Warandestraat 4A, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nr. 0795.523.130,

hierna VYTECH,

en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. 

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. 

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de klant. Door een bestelling te plaatsen bij VYTECH ziet de klant af van de toepassing van zijn algemene voorwaarden. 

1.3. Een offerte van VYTECH is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een raming van de prijzen en de uit te voeren werken door VYTECH. 

De overeenkomst tussen de klant en VYTECH komt pas tot stand, hetzij na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door een persoon bevoegd om VYTECH te verbinden, hetzij door begin van uitvoering door VYTECH van de door de klant bestelde werken voor zover geen voorbehoud werd gemaakt.

De vertegenwoordigers/agenten van VYTECH zijn niet gemachtigd in haar naam verbintenissen aan te gaan.

1.4. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering van een opdracht door de klant, zelfs gedeeltelijk, behoudt VYTECH zich het recht voor om aan de klant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 25% van de waarde van de geannuleerde opdracht met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00), onverminderd het recht voor VYTECH op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals bijvoorbeeld de kost van reeds bestelde materialen of goederen.  

Artikel 2. Algemeen

2.1. De leveringen gebeuren op risico en aanwijzing van de koper. 

2.2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering van de overeenkomst door VYTECH kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.3. In de regel dienen de bestelde werken en/of goederen door de klant te worden afgehaald in de lokalen van de VYTECH op het overeengekomen tijdstip. Wanneer de klant in gebreke is de werken en/of goederen af te halen op het overeengekomen tijdstip, wordt het risico geacht op de klant te zijn overgedragen vanaf dat tijdstip. De klant die ten onrechte weigert de aangeboden werken en/of goederen in ontvangst te nemen of af te halen, dient de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de opslagkosten en de vrachtkosten, te betalen, ongeacht de andere vergoedingen waaronder de prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan VYTECH toekomen. Zo de klant VYTECH verzoekt om de goederen en/of werken te leveren op een door de klant aangeduide locatie, worden de goederen en/of werken verzonden op kosten en risico, onder andere van opslag, laden, transport en lossen, van de klant.

2.4. In geval de werken buiten de gebouwen van VYTECH dienen te worden uitgevoerd, dient de klant ervoor te zorgen dat de werken door VYTECH op een normale manier kunnen geleverd worden op de aangeduide plaats en tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. De klant dient tevens te zorgen voor de nodige elektriciteit, verlichting en water ter plaatse van de levering. 

TOP